UV2 Kansetsu-WASA 1er et 2ème Dan

Kansetsu-WASA

1er et 2ème Dan

Ude Hishigi Juji Gatame
Ude Hishigi Hara Gatame
Ude Garami
Ude Hishigi Ude gatame
Ude Hishigi Hiza Gatame
Ude Hishigi Waki Gatame

2ème Dan uniquement

Ude Hishigi Ashi Gatame
Ude Hishgi Sankaku Gatame